İLAN MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda  1. 2. 3 ve 4 satırda nitelikleri belirtilen taşınmazlar,  5,6.7. ve 8. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NOİLİLÇEMAHALLE
/KÖYÜ
ADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
HAZİNE
 HİSSESİ
CİNSİİMAR DURUMUTAHMİN  EDİLEN BEDELGEÇİCİ
TEMİNAT
  TUTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1MardinArtukluAvcılar16415514,19TamArsaKonut Alanı + Ticaret Alanı3.400.000,00680.000,0030.05.2024/10:00
2MardinArtukluAvcılar16413392,91TamArsaKonut Alanı + Ticaret Alanı2.600.000,00520.000,0030.05.2024/10:30
3MardinArtukluYalım182443192,63TamArsaKonut Alanı970.000,00195.000,0030.05.2024/11:00
4MardinArtukluKabala 28508.971,66TamHali Araziİmarsız705.000,00185.000,0030.05.2024/11:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA
NO
İLİLÇECİNSİPLAKA
NO
ŞAŞE NOMODELİMARKASITİC. ADI VEYA TİPİMOTOR NOTAHMİN  EDİLEN BEDELGEÇİCİ
TEMİNAT
  TUTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
5MardinArtukluOtobüs47 AE 390SFACCC1DCLB808541990Ford Cargo 2014Cargo 201480854250.000,0050.000,0030.05.2024/13:30
6MardinArtukluKamyonet47 MA 0019DJZP15VNA014771992MıtsubıshıLWB4D56EP085990.000,0027.000,0030.05.2024/14:00
7MardinArtukluOtomobil34 NIM 68SJNFCAF15U61450912012NıssanJuke 1.5 dcı
tekna hb m/t
4x2
K9KB410D059307600.000,00180.000,0030.05.2024/14:30
8MardinArtukluOtomobil07 EJ 572KMHBU51WP5U4250742006HyundaiGetzD3EA5665925300.000,0090.000,0030.05.2024/15:00

1-Yukarıda  1. 2. 3 ve 4 satırda nitelikleri belirtilen taşınmazlar,  5,6.7. ve 8. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler; Mardin Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyonca  yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  
c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş  vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.  
7-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
8-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV,ÖTV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
10-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
12-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. 
13-Yukarıda 5,6, 7, ve 8. satırda belirtilen araçların yerinden alınmasıyla ilgili oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir
14-Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş )oranında döner sermaye bedeli alınacaktır
15-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

#ilangovtr

Basın No ILN02025176

16 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar