İLAN KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

İLAN
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI
 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NOİLİLÇEMAHALLEADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
HAZİNE
 HİSSESİ
CİNSİİMAR DURUMUTAHMİN  EDİLEN BEDEL (₺)GEÇİCİ
TEMİNAT
  TUTARI (₺)
İHALE TARİHİ VE SAATİ 
1MardinKızıltepeTepebaşı4013640,37TamArsaKonut Alanı125.000,0025.000,0026.04.2024-10.00 
2MardinKızıltepeTepebaşı1563678,32TamArsaKonut+Ticaret Alanı235.000,0047.000,0026/04/2024-10.30 
3MardinKızıltepeİkikuyu 10213.427,18TamTaşlıkİmarsız1.477.000,00295.400,00 26/04/2024-11.00 
4MardinKızıltepeİkikuyu 10312.667,83TamTaşlıkİmarsız1.394.000,00278.800,00 26/04/2024-11.30 
 
     KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ     
SIRA NOİLİLÇEMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMKİRAYA VERİLECEK ALANCinsiKİRALAMA AMACIKİRA SÜRESİİLK YIL TAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ
TEMİNAT
  TUTARI (TL)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1MardinKızıltepeTepebaşı6716609,1744,12YolBüfe Yeri515.000,003.000,0026.04.2024-12.00

1-)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

2-)İhaleler Kızıltepe Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Kızıltepe Kaymakamlık Binası 3. kat) toplanacak komisyonca  yukarıda belirtilen ihale usulü uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

3-) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taaühütlü posta ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4-)-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

           a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

          b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  

          c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

          d)  Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şartır.

5-)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kızıltepe Kaymakamlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-)Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7-)Taşınmaz malın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.  

8-)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9-)İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. 

10-)Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca  5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş )oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

11-Ttaşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

12-Kiralanacak taşınmaz malın ihale bedeli üzerinden alınacak damga vergisi, karar pulu bedeli ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, kira bedelinin en az dörtte bir peşin olarak tahsil edilecektir.

13-Kiralanacak alan üzerinde bulunan yapıların herhangi bir sebeple yıkılması veya satışına karar verilmesi halinde Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

14-Üzerinde ihale kalan kişinin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik araştırması neticesinde milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının tespit edilmesi halinde ihale iptal edilerek ilgili ile sözleşme yapılmayacaktır. 

15-Kiraya verilecek yer fiilen işgalli olup, tahliye edildikten sonra üzerinde ihale kalan kişiye teslim edilecektir.

16-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02016658

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar