Kantin yerinin kiralanması

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan 1 adet 441,00 m²  alanın  kantin yeri olarak ve Mardin ve Eğitim Araştırma Hastanesinin 3 adet otomat için 7,5 m2 alanın  Kiraya Verilmesi kullanılmak üzere 36 ay kiralanması.

  İHALE İLANI


                                                                  T. C.
                                                       MARDİN VALİLİĞİ
                                                İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                                          Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

İdarenin adıMardin İl Sağlık Müdürlüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesin
AdresNur, Vali Ozan Blv., 47100 Artuklu/Mardin
Telefon /Fax(0482) 212 10 51

2-İhale konusu taşınmazın bilgileri:
 
İliMARDİN
İlçesiArtuklu
Mahalle/KöyüNur  Mahallesi
MevkiiARTUKLU
Pafta No / Cilt NoN45A20A/1C14A4
Ada No / Sayfa No-1485
Parsel No / Sıra No3
Yüzölçümü69.402m²
Hazine PayıTam
CinsiKargir Hastane
NiteliğiMardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan 1 adet 441,00 m²  alanın  kantin yeri olarak ve Mardin ve Eğitim Araştırma Hastanesinin 3 adet otomat için 7,5 m2 alanın  Kiraya Verilmesi kullanılmak üzere 36 ay kiralanması.

3- İHALENİN:
 
a) Yapılacağı yerMardin İl Sağlık Müdürlüğü  Toplantı Salonu
 
b) Tarihi ve saati15.04.2024 Pazartesi Günü Saat:10:30’da
c) Tahmini Bedeli   Mardin EAH güncel kantin kira bedeli
Otomat Mardin EAH güncel kantin kira bedeliAylık 99.239,40TL (DoksanDokuzBinİkiYüzOtuzDokuzTürkLirasıKırkKuruş) ve Toplam: 3.572.618,40  TL (ÜçMilyonYBeşyüzYetmişİkiBinAltıYüzOnSekizTürkLirasıKırkKuruş)
d)Geçici Teminat107.178,55 TL (YüzYediBinYüzYetmişSekizTürkLirasıElliBeşKuruş )
e)İşin SüresiSözleşmenin imzalanmasına müteakip 36 (OtuzAltı) Aydır

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 1 adet 441,00 m² kapalı alanın  kantin yeri olarak ve Mardin ve Eğitim Araştırma Hastanesinin 3 adet otomat için 7,5 m2 alanın  Kiraya Verilmesi kullanılmak üzere 36 ay kiralanması. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 15/04/2024 Pazartesi Günü Saat:10:30’da Mardin İl sağlık Müdürlüğünde Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen bilgilere istinaden ihalesi yapılacaktır.

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler.

Gerçek Kişiler İçinTüzel Kişiler İçin
1- Tebligat Adresi 1- Tebligat Adresi
2- İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe 2- İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe
3- İkametgah Belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)  3- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt Belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
4- İmza Sirküleri,(İstekliler   adına   teklif verilmesi halinde teklifte   bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi) 4- Ticaret Sicil Gazetesi
5- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Onaylı veya aslı idarece Görülen fotokopisi) 5-  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,(İstekliler   adına   teklif verilmesi halinde teklifte   bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
6- İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı6- İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı (Şirket ortaklarına ait)
7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 107.178,55 TL yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu  (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri: HALKBANKASI MARDİN ŞB.
TR21 0001 2009 6810 0004 0000 96 nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu(Teminatın Banka Mektubu olması halinde; Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)


  (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir
7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 107.178,55 TL  yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu  (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri: HALKBANKASI MARDİN ŞB.
TR21 0001 2009 6810 0004 0000 96 nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Teminatın Banka Mektubu olması halinde; Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)
 (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir
8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu
9-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
10-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
9-Teklif Mektubu11- Teklif Mektubu
10-Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Büfe işletim belgelerinden biri.12- Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Büfe işletim belgelerinden biri.

Madde 5: İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
İhale dokümanı, idarenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir ancak İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dokuman bedeli  250,00 TL (İkiYüz Elii Türk Lirası) karşılığında Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
Madde 6: DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ:
İstekliler Dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına Ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin 28 maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Madde 7: İhaleye iştirak eden istekli firmalar şartname genel hükümleri ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
Madde 8: Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR


 

#ilangovtr

Basın No ILN02011121

04 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar