TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ŞIRINGA POMPA SETİ 50ML (ENJEKTÖR PERFÜZYON SET) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

DEVLET HASTANESİ -NUSAYBİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ŞIRINGA POMPA SETİ 50ML (ENJEKTÖR PERFÜZYON SET) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/343379

 

1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ -NUSAYBİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:İPEKYOLU ÜZERİ AKÇATARLA MEVKİİ NO:1 47300 NUSAYBİN/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası:4824151541 - 4824153563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ŞIRINGA POMPA SETİ 50ML (ENJEKTÖR PERFÜZYON SET)
b) Niteliği, türü ve miktarı:10.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2024 tarihine kadar
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakiben 3 gün içinde başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Nusaybin Devlet Hastanesi Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Aday veya isteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ye kaydı olduğuna dair belgeyi teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
2) Aday veya İstekliler tarafından teklif edilecek malzemelerin TİTUBB / ÜTS de kayıtlı olması ve belgesinin İnternet çıktısı sunulmalıdır. TİTUBB / ÜTS' ye kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini İhale Teklif Zarfı içerisinde sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif edilen ürünlerin TITUBB/ÜTS barkod numaralarını yeterlilik kriterleri tablosunda belirtecektir. Kurumun talebi üzerine beyan edilen bilgilere dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.
**Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında kalan cihazlar/ürünler ait oldukları mevzuatın öngördüğü belgelere sahip olmalı, yeterlilik kriterleri tablosunda belirtecektir. Kurumun talebi üzerine beyan edilen bilgilere dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.
***Biosidal ürün yönetmeliği kapsamındaki malzemeler için, söz konusu yönetmelik çerçevesinde gerekli belgeleri bilgilerini yeterlilik kriterleri tablosunda belirtecektir. Kurumun talebi üzerine beyan edilen bilgilere dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale sonrasında, ihale komisyonunca yapılan e - teklif değerlendirmesi, yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidi neticesinde birinci ve ikinci avantajlı teklif veren firmalardan  piyasaya arz edilmiş haliyle 1 adet  numune istenecektir. Komisyon gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune isteyebilir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02008989

27 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar