T.C.NUSAYBİN1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizce verilen 29/09/2023 tarih, 2015/380 Esas ve 2023/534 karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed oğlu, 1994 Suriye doğumlu KEMAL CEDLEN hakkında.

Dosya No : 2015/380 Esas
Mahkememizce verilen 29/09/2023 tarih, 2015/380 Esas ve 2023/534 karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed oğlu, 1994 Suriye doğumlu KEMAL CEDLEN hakkında;
Sanığın üzerine atılı Kasten Yaralama suçundan açılan kamu davasında; suç için öngörülen cezanın türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin iddianame tanzimi olduğu, iddianame tanzim tarihinin 10/09/2015 tarihli olduğu ve bu tarihten sonra dava zaman aşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilmiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.14/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01985303

16 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar