DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.   

GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.   
2-Taşınmaz Bilgileri:

    
Mahelle
  
Ada
  
Parsel
  
Alan (m²)
CinsiMuhammen Bedel ( TL.)Geçici Teminatİhale Türü
            
Kumdere
  
101
  
11
  
600,00
Arsa420.000 TL.12.600Açık
            
Kumdere
  
101
  
15
  
679,76
Arsa475,832 TL.14.274,96Açık
      
Kumdere
  
101
  
16
  
669,52
Arsa468.664 TL.14.059,92Açık
      
Kumdere
  
101
  
17
  
766,22
Arsa536.354 TL.16.090,62Açık
      
Kumdere
  
101
  
18
  
473,02
Arsa331.114 TL.9.993,42Açık
      
Kumdere
  
101
  
19
  
680,00
Arsa476,000 TL.14.280Açık
      
Kumdere
  
101
  
20
  
680,00
Arsa476,000TL.14.280Açık
      
Kumdere
  
101
  
21
  
680,00
Arsa476,000TL.14.280Açık
      
Kumdere
  
101
  
22
  
680,00
Arsa476,000TL.14.280Açık
      
Kumdere
  
101
  
23
  
778,88
Arsa545.216 TL.16.356,48Açık
                  
Kumdere
  
101
  
31
  
649,03
Arsa554.321 TL.16.629,63Açık
                
Kumdere
  
101
  
37
  
726,66
Arsa508.662 TL.15.259,86Açık
      
Kumdere
  
101
  
38
  
847,96
Arsa593.572 TL.17.807,16Açık
      
Kumdere
  
101
  
39
  
816,07
Arsa571.249 TL.17.137,47Açık
      
Kumdere
  
101
  
40
  
727,11
Arsa508.977 TL.15.269,31Açık
      
Kumdere
  
101
  
41
  
633,22
Arsa443.254 TL.13.291,95Açık
      
Kumdere
  
101
  
42
  
622,95
Arsa436.065 TL.13.081,95Açık
      
Kumdere
  
101
  
43
  
601,49
Arsa421.043 TL.12631,29Açık
      
Kumdere
  
101
  
44
  
767,34
Arsa537.159 TL.16.114,77Açık
      
Kumdere
  
101
  
45
  
708,07
Arsa495.649 TL.14869,47Açık
      
Kumdere
  
101
  
46
  
719,85
Arsa503.895 TL.15.116,85Açık
                      
Kumdere
  
101
  
55
  
652,79
Arsa456.93 TL.13.707,09Açık
      
Kumdere
  
101
  
56
  
653,44
Arsa457.408 TL.13.722,24Açık
      
Kumdere
  
101
  
57
  
655,44
Arsa458.808 TL.13.764,24Açık
            
Kumdere
  
166
  
1
  
5.851,36
Arsa5.302.292TL.159.068,76Açık
                              
Kumdere
  
170
  
3
  
432,03
Arsa302.421 TL.9.072,63Açık
                                  
Kumdere
  
173
  
1
  
17.540,96
Arsa11.927.852,08TL.357.835,56TL.Açık

                                                       
      
3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarı belirtilen Dargeçit Belediyesine ait taşınmaz Dargeçit Belediye Başkanlığınca 21/02/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Dargeçit Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
         İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Dargeçit Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde görebilir. İhale doküman bedeli 500.00.-TL’dir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
     Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 21/02/2024 tarihine kadar ve saat 10:00 kadar T.C.Ziraat Bankası Dargeçit şubesi nezdinde bulunan Belediyemizin teminat hesabına yatırmaları ve belgelerini 21/02/2024 tarihinde saat 10:00 kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben 
yazılmış dilekçe,
2) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
3) Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu
4) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
5)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
6) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
7) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ
İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
MADDE 7- KESİN TEMİNAT
1- Kesin Teminat İhale bedelinin %6 sıdır.
2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
 b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Kesin teminat  tapu tescilinden sonra iade edilecektir.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir. 
MADDE 09- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
1-Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.
2-Taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.
3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Dargeçit mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
İLAN OLUNUR 07/02/2024
                                                                                                    Mehmet Cüneyt AKSOY
                                                                                                          Belediye Başkanı
 

#ilangovtr

Basın No ILN01980680

12 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar