GÜVENLİK VE BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Derik J/KGYS Projesi Sistemi Güvenlik ve Bilişim Malzemenin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

DERİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Derik J/KGYS Projesi Sistemi Güvenlik ve Bilişim Malzemenin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/137761
1-İdarenin
a) Adı:DERİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:CEVIZPINAR MAH. BELEDİYE MEYDANI NO:4 DERİK BELEDİYESİ 47800 DERİK/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası:4822513024 - 4822513039
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Derik J/KGYS Projesi Sistemi Güvenlik ve Bilişim Malzemenin
b) Niteliği, türü ve miktarı:Ip Kamera Kayıt Cihazı 64 Kanal 2 Adet, Hardisk (8 TB) 4 Adet, 6kva Ups 2 Adet, LCD Ekran (65) 4 Adet, Konrol Klavyesi 2 Adet, 2MP Hareketli PTZ Kamera 15 Adet, IP 4K Sabit Kamera 40 Adet, POE Ethernet Anahtar 8 kanal 30 Adet, Kablosuz Ağ İletişim Sistemi 35 Adet, Ethernet Kablosu cat6 iç ortam 1000 metre, 12 wolt 30 amper metal adaptör 20 adet, poe adaptör 30 adet, cat 6 dış ortam haberleşme kablosu 2000 metre, 3 kwa ups 25 adet, elektrik kablosu3*2.5 1000 metre,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Derik İlçe Sınırları içerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde işe başlanacaktır
d) İşe başlama tarihi:15


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Derik Belediyesi Meclis Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01979329

07 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar