EKMEK SATIN ALINACAKTIR

2024 YILI İÇİN SOMUN EKMEK (200 GR LIK) 400000 ADET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MİDYAT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2024 YILI İÇİN SOMUN EKMEK (200 GR LIK) 400000 ADET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1097827
1-İdarenin
a) Adı:MİDYAT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:BAGLAR MAHALLESI ILÇE JANDARMA MEVKII NUSAYBIN YOLU ÜZERI 001 47500 MİDYAT/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası:4824621149 - 4824624190
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2024 YILI İÇİN SOMUN EKMEK (200 GR LIK) 400000 ADET
b) Niteliği, türü ve miktarı:400.000 ADET 200 GRAM'LIK SOMUN EKMEK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İDARENİN BELİRLEYECEĞİ ADET VE MİKTAR KADAR MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLECEKTİR
ç) Süresi/teslim tarihi:01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN BELİRLEYECEĞİ ADET VE MİKTAR KADAR MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi:01/01/2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:16.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İLGİLİ BAKANLIKTA ALINACAK OLAN GIDA ÜRETİM BELGELERİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01911578

20 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar