Artuklu Belediyesi, Başkanını Yarın Seçiyor

Artuklu Belediyesi'nde Abdülkadir Tutaşı'nın istifasının ardından belirsizlik yarın son bulacak. Artuklu Belediye Meclisi yeni Belediye Başkanını seçmek için toplanıyor.

Mardin Artuklu Belediyesi'nde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz'da istifa etti. Tutaşı'nın istifasının ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın imzasıyla Meclis Birinci Başkanvekili Zeynelabidin Toparlı, geçici olarak Belediye Başkanvekili olarak atandı. Toparlı'nın Belediye Başkanvekili olarak atanmasının ardından kanun gereği yarın toplanacak olan Belediye Meclisi yeni belediye başkanını belirleyecek. 

Yeni Belediye Başkanının kim olacağı merakla beklenirken, yapılacak seçimin ardından Artuklu Belediyesi'nde yeni hizmet dönemi de başlamış olacak. 

20'si  AK Parti, 10'u  HDP ve 1'i Bağımsız olmak üzere 31 Meclis üyesi olan Artuklu Belediyesinde yarın Olağanüstü toplantı yaparak, kapalı oylama gerçekleştirecek. 

AK Parti adayını belirlemek için önceki gün Mardin'e gelen Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, il koordiantörü Ziver Özdemir ve bölge koordinatörü Abdullah Ağarlı görüşmeler gerçekleştirdi. Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel ile MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'yla görüştükten sonra il başkanı Faruk Kılıç ve Artuklu ilçe başkanı Serdal Bağış ile de bir görüşmeler alındı. Görüşmelerde birden fazla aday adayı olan AK Parti'de belirlenecek adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kesinleşti. 

HDP'nin adayının belirlenmesi için de HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının görevlendirmesiyle bir heyet Mardin'e geldi. Yapılan toplantıdan sonra HDP'nin de adayı da kesinleşti. 

Ancak siyasi partiler, adaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. 

BİR BAŞKAN İSİTFA EDİNCE YENİ BAŞKAN NASIL SEÇİLİR?

NASIL SEÇİLECEK 

Belediye başkanının istifası halinde yeni başkanın nasıl seçileceği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 44 ve 45'inci maddeleriyle düzenleniyor.

Buna göre, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10 gün içinde İl Belediye Meclisi'ni toplantıya çağıracak. 31 üyeli Meclis'te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde adaylar için birinci ve ikinci tur için üçte iki çoğunluk aranacak. İlk iki turda başkanın seçilememesi halindeyse, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak. 

BELEDİYE KANUNUNDA NELER VAR?

Belediye Kanunu'nun 44 ve 45. maddeleri şöyle:

Madde 44- Belediye başkanlığı,  ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer.

Belediye başkanının;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi,

b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, 

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

29 Tem 2022 - 14:04 - Gündem