Artuklu'da Yeni Belediye Başkanı Ne Zaman ve Nasıl Seçilecek?

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı’nın istifasının ardından yeni Belediye Başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Yeni Belediye Başkanı Ne zaman seçilecek? Seçim nasıl olacak?

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı dün yaptığı açıklama ile istifa etti. Sağlık sorunlarını gerekçe yapan Tutaşı’nın yerine geçici olarak Mardin Valiliği tarafından Meclis Birinci Başkanvekili Zeynelabidin Toparlı Belediye Başkanvekili olarak atandı. 

Yaşananların ardından yeni Belediye Başkanının kim olacağı ne zaman belli olacağı ve nasıl seçileceği merak konusu oldu. 

Yeni Belediye Başkanı 31 kişilik Artuklu Belediye Meclisinden seçilecek bir isim olacak. 20'si AK Partili, 10'u HDP'li ve 1'i de Bağımsız 31 Meclis üyesinin içinden çıkacak olan adaylar başkanlık için yarışacak. 

Yeni Belediye Başkanının seçilmesi için Meclisin önünde 10 günlük zaman dilimi bulunuyor. Bu süre içinde Belediye Başkanvekili olarak atanan Toparlı, seçim gününe kadar Belediye Başkanvekili olarak görevini sürdürecek. Artuklu Belediyesinde tahminlere göre 30 Temmuz günü yeni Başkanın belirlenmesi için seçim yapılacak. Ancak seçimin sonraki haftaya kalması da ihtimaller arasında yer alıyor. 

NASIL SEÇİLECEK 

Belediye başkanının istifası halinde yeni başkanın nasıl seçileceği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 44 ve 45'inci maddeleriyle düzenleniyor.

Buna göre, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10 gün içinde İl Belediye Meclisi'ni toplantıya çağıracak. 31 üyeli Meclis'te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde adaylar için birinci ve ikinci tur için üçte iki çoğunluk aranacak. İlk iki turda başkanın seçilememesi halindeyse, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak. 

BELEDİYE KANUNUNDA NELER VAR?

Belediye Kanunu'nun 44 ve 45. maddeleri şöyle:

Madde 44- Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer.

Belediye başkanının;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi,

b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, 

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

27 Tem 2022 - 13:33 - Gündem

Muhabirler :  Abdullah Uzuner ,  Dilşen Kilim