Seyfeddin Acat


SOSYAL GÜVELİK KURUMUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI


Sosyal Güvenlik Kurumu kanununda, kurumca dayanağın veya gerekçesi belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi aynı maddede belirtilen haller için idari para cezası uygulanabilmektedir.

Uygulanması öngörülen idari para cezasına ilişkin dayanağın yeterli derecede açık ve sağlam olmaması veya dikkate alınması gereken bazı durumların dikkate alınmamış olması gibi hallerde idari para cezalarına karşı itiraz ve dava yoluna gidebilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarını terkin ettirmek, ödememek veya bu idari para cezalardan kurtulmak için itiraz ve dava yoluna gitme hakkı bulunmaktadır.

Bu durumda sosyal güvenlik kurumu, tahsil edemediği idari para cezası alacağını icra yoluyla takip etmek gerekmektedir. idari para cezasını tahsil etmek amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali için dava açılmak istendiğinde bu iş mahkemelerinin görev alanına girdiğinden, iş mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Ancak,Tahakkuk ve tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, kuruma itiraz etmeden önce direkt yargı yoluna gitmek mümkün değildir.yapılacak ilk işlem ilgili kuruma itiraz edip; itiraza verilen olumsuz cevaptan sonra dava yoluna gitmek zorundadır.

Sosyal güvenlik kurumu tarafından kendisine tebliğ edilen İdari para cezası yönelik böyle bir borcu olmadığı şeklinde itirazda bulununca, borç takibi durur. Yani, idari para cezasına itiraz edildiğinde, sosyal güvenlik kurumu artık idari yoldan ve idari usulle bu takibi yürütememektedir.

İdari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kuruma ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırtılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edebilir yapılan bu itiraz takibi durdurur. Yani itiraz sonucunun muhataba tebliğ tarihine kadar amme alacakları tahsili usulü kanun hükümlerine göre her hangi bir takibat yapılmayacaktır.

İdari para cezası tebligatı alan kişiler, böyle bir borcu olmadığını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde idare mahkemelerine dava açarak iptalini talep edebilir. Ya da idari para cezası tebligatını aldığı anda Kurum´a itiraz edip, Kurum itirazını reddettikten sonra bir ay içinde idare mahkemesine başvurabilir.

Yapılan itiraza İdare tarafından altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, idare mahkemesine dava açabilirler. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.